Устав

,,БЪЛГАРО–ИТАЛИАНСКА БИЗНЕС АСОЦИАЦИЯ“

ЦЕЛИ НА СДРУЖЕНИЕТО

Разширяване и задълбочаване на икономическото сътрудничество между България и Италия.

СРЕДСТВА ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ

1. подпомагане на стопански организации от двете държави за установяване на контакти с цел търговия, инвестиционна дейност, излизане на трети пазари, реализиране на научно-технически проекти, създаване на смесени дружества, съвместно участие в инфраструктурни проекти, туроператорска, транспортна и друга взаимноизгодна икономическа дейност;

2. сътрудничество с държавни органи от двете страни за създаване на договорно-правна база, стимулираща развитието на икономическите връзки между България и Италия;

3. предлагане на държавни органи от двете страни на варианти за решаване на проблеми от икономически характер, засягащи отделни членове или групи от членове на сдружението;

4. лобиране пред държавни органи от двете страни за улесняване на връзките между представителите на бизнеса, включително и за осъществяване на делови посещения;

5. улесняване решаването на спорове от икономически и друг характер, които могат да възникнат между контрагенти по търговски операции между България и Италия;

6. съдействане за организирането на търговски изложения и представяния на компании и стоки от двете държави;

7. други средства, използвани от организациите на гражданското общество.

предмет на дейност

1. подпомагане, насърчаване и защитаване на интересите на членовете си пред публичните администрации на България и Италия, както и пред трети национални или международни организации;

2. разработване и внасяне в държавни органи от двете страни на предложения, анализи, експертизи и други в интерес на развитието на българо-италианското икономическо сътрудничество;

3. разработване и предлагане на компетентните държавни органи от двете страни на нормативни актове, насочени към създаването на благоприятни условия за българо-италианските икономически връзки;

4. съдействане на членовете на сдружението за развитието на тяхната дейност;

5. сътрудничество със сродни организации в България и Италия и участване в дейността на международни органи и организации;

6. предприемане и на други действия, които не противоречат на закона и този устав.

органи на управление И КОНТРОЛ

Органи на сдружението са:

1. общо събрание;

2. управителен съвет;

3. председател на управителния съвет;

4. контролен съвет;

5. председател на контролния съвет.

1. Общо събрание

 (1) Общото събрание е върховен орган на сдружението и се състои от всички негови членове.

(2) Юридическите лица участват в събранието чрез лицата, които ги представляват. Те удостоверяват това си качество с удостоверение за актуално състояние на юридическото лице.

(3) Членовете на сдружението могат да упълномощят с изрично писмено пълномощно физическо лице да ги представлява на едно или неограничен брой заседания на общото събрание. Пълномощниците нямат право да представляват повече от трима членове едновременно и да преупълномощават с правата си трети лица.

Право на глас

(1) Всеки член на общото събрание има право на един глас.

(2) Член на общото събрание няма право на глас при решаването на въпроси, отнасящи се до:

1. него, неговия съпруг(а) или роднини по права линия – без ограничения, по съребрена линия – до четвърта степен, или по сватовство – до втора степен включително;

2. юридически лица, в които той е представляващ или може да наложи или възпрепятства вземането на решения.

Решения на общото събрание

 (1) Решенията на общото събрание се вземат с явно гласуване, освен ако събранието реши гласуването да бъде тайно, с мнозинство от присъстващите членове. Решенията се вземат с мнозинство 2/3 от присъстващите членове.

(2) Общото събрание не може да взема решения по въпроси, които не са включени в обявения в поканата дневен ред на заседанието.

Заседание на общото събрание

 (1) За оперативното ръководство на всяко заседание, общото събрание избира председател и секретар, по предложение на управителния съвет.

(2) За заседанието се води протокол, който се заверява от членовете на избраното ръководство, които отговарят за верността на съдържанието му.

2. Управителен съвет

 (1) Управителният съвет на сдружението се състои от до 7 физически лица, посочени от членове на сдружението, които се избират от общото събрание за срок до 5 години.

(2) Членовете на управителния съвет могат да бъдат преизбирани.

Решения на управителния съвет

 (1) Управителният съвет взема решения с явно гласуване и мнозинство от присъстващите членове.

(2) Решенията на управителния съвет се оформят в протоколи, които се заверяват от председателя и секретаря на заседанието, които отговарят за верността на съдържанието им.

(3) Управителният съвет може да вземе решение и без да бъде провеждано заседание, ако протоколът за взетото решение бъде подписан от всички членове на управителния съвет без забележки и възражения.

(4) Решенията на управителния съвет се довеждат до знанието на членовете на контролния съвет.

3. Председател на управителния съвет

 (1) Председателят се избира от общото събрание измежду членовете на управителния съвет.

(2) Мандатът на председателя съвпада с мандата на управителния съвет.

(3) Председателят може да бъде преизбиран.

4. Контролен съвет

(1) Контролният съвет на сдружението се състои от до 11 физически лица, посочени от членове на сдружението, които се избират от общото събрание за срок до 5 години.

(2) Членовете на контролния съвет могат да бъдат преизбирани.

5. Председател на контролния съвет

 (1) Председателят се избира от общото събрание измежду членовете на контролния съвет.

(2) Мандатът на председателя съвпада с мандата на контролния съвет.

(3) Председателят може да бъде преизбиран.

правомощия на органите на сдружениетО

Правомощия на общото събрание

Общото събрание:

1. изменя и допълва устава;

2. избира и освобождава членовете и председателите на управителния и контролния съвет и контролира тяхната дейност;

3. заменя членовете и председателите на управителния и контролния съвет преди изтичането на срока, за който са избрани;

4. освобождава или ангажира отговорността на членовете и председателите на управителния и контролния съвет;

5. взема решения за преобразуване или прекратяване на сдружението, за обявяването му в ликвидация и определя за ликвидатор управителния съвет или избраното от него лице;

6. заедно с решението за прекратяване приема и решение за разпределяне на останалото след удовлетворяване на кредиторите имущество след ликвидацията;

7. приема основните насоки за дейността на сдружението;

8. приема годишните отчети за дейността на управителния и контролния съвет;

9. приема бюджета на сдружението;

10. изменя и отменя решенията на другите органи на сдружението, които противоречат на закона, устава или други вътрешни актове, регламентиращи дейността на сдружението;

Правомощия на управителния съвет

Управителният съвет:

1. определя обема на представителната власт на избраните от него заместник-председатели на управителния съвет, директори и главен секретар на сдружението;

2. осигурява изпълнението на решенията на общото събрание и отчита своята дейност пред него;

3. взема решения за участия и прекратяване на участия в други организации;

4. взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти;

5. приема планове и програми за дейността на сдружението;

6. приема и внася в общото събрание проект за бюджет;

7. приема годишния отчет и баланса на сдружението;

8. приема решения за размера на членските вноски;

9. приема, освобождава и изключва членове на сдружението;

10. приема вътрешни актове за организация на дейността на сдружението;

11. избира почетни членове, учредява награди и символи на сдружението;

12. определя ликвидатор;

13. управлява активите на сдружението, взема решения за разпореждане с фина­нсовите му средства и носи отговорност за това;

14. взема решения по всички въпроси, които по закон или съгласно устава не спадат в правата на друг орган.

Правомощия на председателя

Председателят на управителния съвет:

1. управлява текущата дейност на сдружението в съответствие със закона, устава, решенията на общото събрание и на управителния съвет;

2. организира изпълнението на решенията на общото събрание и на управителния съвет;

3. свиква редовните и извънредните заседания на управителния съвет, организира и ръководи тяхното провеждане;

4. назначава и освобождава необходимия за дейността на сдружението персонал, върху който упражнява цялостно ръководство и контрол;

5. разработва и внася за приемане от управителния съвет на проект за: а) годишен бюджет на сдружението; б) счетоводния отчет и баланса на сдружението за изтеклия период; в) щат за персонала на сдружението;

6. организира и контролира стопанисването и използването по предназначение на имуществото на сдружението;

7. открива и закрива банкови сметки на сдружението и се разпорежда с паричните му средства в съответствие с решенията на управителния съвет;

8. внася в управителния съвет предложения за приемане, освобождаване и изключване на членове на сдружението.

Правомощия на контролния съвет

 (1) Контролният съвет:

1. проверява изпълнението на решенията на общото събрание и управителния съвет;

2. осъществява надзор за законосъобразността и целесъобразността на решенията на органите за управление на сдружението;

3. контролира правилното използване на имуществото на сдружението;

4. дава заключение по годишния отчет, баланса и бюджета на сдружението и се отчита за дейността си пред общото събрание.

(2) Членовете на контролния съвет могат да участват в заседанията на управителния съвет със съвещателен глас.

(3) Когато установи съществени нарушения на закона или устава, контролният съвет прави искане пред управителния съвет за свикване на общото събрание.

ЧЛЕНСТВО

 (1) Членове на сдружението могат да бъдат юридически или дееспособни физически лица.

(2) Членството в сдружението е доброволно. Членове могат да бъдат лицата по алинея 1, които са съгласни с устава му.

(3) Членовете на сдружението запазват своята юридическа и икономическа самостоятелност.

(4) Членствените правоотношения възникват при:

1. приемане;

2. сливане;

3. вливане.

Приемане на нови членове

(1) Нови членове на сдружението се приемат въз основа на писмено заявление по образец, утвърден от управителния съвет.

(2) По заявлението се произнася с решение управителният съвет на първото свое заседание след неговото постъпване.

(3) Решението на управителния съвет се съобщава писмено на кандидатите за членове.

(4) Отмяна на отказ на управителния съвет може да се иска от общото събрание на сдружението по реда на чл. 21 от устава.

Права и задължения на членовете

Членовете на сдружението имат право:

1. да участват в управлението на сдружението;

2. да бъдат информирани за дейността на сдружението и да присъстват на заседания на управителния съвет, когато се разглеждат въпроси от техен интерес. В тези случаи управителният съвет е длъжен да уведоми своевременно заинтересуваните;

3. да поставят пред сдружението въпроси от своята дейност за разглеждане и вземане на отношение;

4. да ползват имуществото на сдружението само доколкото това е свързано с упражняване на дейности и функции в неговите управителни органи или такива, възложени с решение на тези органи;

5. да ползват резултатите от неговата дейност, съгласно разпоредбите на този устав;

6. да искат неговото съдействие за защита на интересите си.

 Членовете на сдружението са длъжни:

1. да спазват разпоредбите на този устав и да изпълняват решенията на органите на сдружението;

2. да участват в дейността на сдружението и да работят за осъществяване на неговите цели;

3. да съдействат за изпълнение на задачите му;

4. да издигат авторитета на сдружението, да спомагат за увеличаване на неговото имущество и да не извършват действия или бездействия, които противоречат на целите му и го злепоставят;

5. да внасят в срок предвидените в настоящия устав членски вноски;

6. да предоставят сведения, необходими за постигане на неговите цели и за изпълнение на задачите му.

Членствените права и задължения, с изключение на имуществените, са непрехвърлими и не преминават върху други лица при прекратяване.

Членовете на сдружението имат право да овластят трето лице – член на сдружението, да упражнява техните права и да изпълнява задълженията им, което се извършва писмено и произвежда действие след писмено уведомяване на управителния съвет. В тези случаи те носят отговорност за неизпълнението на техните задължения от страна на овластеното лице.

За задълженията на сдружението неговите членове не носят отговорност и кредиторите му нямат право да предявяват права към тяхното имущество.

Прекратяване на членство

 (1) Членството в сдружението се прекратява:

1. при напускане – с едностранно писмено предизвестие до управителния съвет, подадено най-малко един месец по-рано;

2. при прекратяване на юридическото лице, съответно със смъртта или поставянето под пълно запрещение на физическото лице, член на сдружението;

3. при изключване;

4. при отпадане, поради невнасяне на установените членски вноски или системно неучастие в дейността на сдружението.

При прекратяване на членството сдружението не дължи връщане на направените членски вноски.

Изключване

 (1) Член на сдружението може да бъде изключен с решение на управи­телния съвет, когато:

1. не изпълнява свои задължения по чл. 34;

2. извърши други действия, които правят по-нататъшното му членство в сдруже­нието несъвместимо.

Прималоважни случаи на неизпълнение на свои задължения по чл. 34 управителният съвет може да прави бележки и предупреждения за изключване, като с решение определя срок за изпълнение на задължението.

Решението за изключване може да бъде обжалвано пред общото събрание по реда на чл. 21 от устава.

Отпадане

(1) Отпадането се констатира, когато за член на сдружението е налице едно от следните обстоятелства:

1. не е направил встъпителната си членска вноска в едномесечен срок от неговото приемане;

2. е просрочил с три месеца заплащането на дължимия си членски внос без уважителни причини;

3. е преустановил своето участието в дейността на сдружението.

Горните обстоятелства се констатират от управителния съвет. Той докладва отпадането на общото събрание и го отразява в документацията на сдружението.

Състав и източници на имуществото

 (1) Сдружението формира своето имущество от право на собственост и други вещни права върху движимо и недвижимо имущество, права на интелектуалната собственост, вземания и други права, регламентирани от закона.

(2) Източници на средства за сдружението са:

1. встъпителен и месечен членски внос;

2. приходи от собствени имоти и дейности;

3. дарения и завещания от физически и юридически лица;

4. други източници, разрешени от закона.

Членски вноски

 (1) Управителният съвет определя дължимостта и размера начленските вноски, както и сроковете и начините за тяхното внасяне.

(2) При приключване на годишния баланс със загуба, управителният съвет може да вземе решение за допълнителни вноски на членовете за нейното покриване.

Стопанска дейност

 (1) Сдружението може да извършва или да организира извършването на допълнителна стопанска дейност, свързана с предмета на основната дейност, а именно: консултантска, експертна, рекламна и информационно-аналитична дейност, както и други дейности, свързани с предмета на основната дейност и незабранени от действащото законодателство в Република България.

(2) Сдружението ще използва приходите от стопанската дейност само за постигането на своите цели и няма да разпределя печалба.

Режим на приходите

 (1) Всички приходи на сдружението, независимо от техния характер и източник, се включват в неговото имуществото и служат за постигане на целите му.

(2) Приходите не могат да се разпределят като печалба между членовете на сдружението.

Разходи

Сдружението извършва разходите си в изпълнение и в рамките на утвърдения бюджет.