Българо – италианска бизнес асоциация –  членството е доброволно, неправителствено, политически необвързано, самоорганизиращо се сдружение с нестопанска цел в частна полза.

Членове могат да бъдат дееспособни физически и юридически  лица, които споделят целите на сдружението и средствата за тяхното постигане, изпълняват неговия устав и плащат редовно членския си внос.

Членуването в Сдружението е доброволен акт, но е необходимо спазване на следната процедура за кандидатстване:  

1. Желаещите да станат членове се запознават с дейността и с учредителните документи на сдружението.

2. Кандидатите отправят писмено Заявление за членство до Управителния съвет, в което декларират приемането на устава, мисията, целите и начина на работа в сдружението.

3. Управителният съвет на редовно или извънредно заседание в десетдневен срок разглежда заявлението и придружаващите го документи и взема решение с 2/3 мнозинство.

Процедурата е подробно описана в Устав.

Видовете членство са:

  • Пълноправно членство.
  • Асоциирано членство.
  • Почетно членство.
  • Пълноправните и асоциираните членове трябва да отговарят на следните критерии:
  • Да имат в предмета си на дейност търговия и/или услуги.
  • Да имат доказано висок професионализъм и качествено обслужване.
  • Да имат добра репутация сред бизнес средите, широката общественост и държавните институции.

Почетните членове се определят и приемат като такива от Управителния съвет със 100% мнозинство. Обект на почетното членство са физически и юридически лица, допринесли за развитието на Българо – италианска бизнес асоциация и авторитета на сдружението. Почетните членове не заплащат членски внос.

Документи за членство в БИБА:

Заявление по образец

Информационна карта по образец

Писмена препоръка на настоящ член на сдружението